Polityka Prywatności

Polityka prywatności witryny internetowej Anthropos.pl

Polityka prywatności określa rodzaj zbieranych danych, cel ich wykorzystania, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników witryny oraz zasady dotyczące korzystania z tzw. plików cookies.

 

Administrator

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Zbiorze redaktorów i autorów strony Anthropos.pl jest firma „Maciej Włodarczyk”, os. Piastów 6/44, 31-623 Kraków, NIP: 6782658431, email: administrator@traditio.pl

 

Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: adresy email, podstawowe informacje umieszczane w notkach profilowych redaktorów takie jak: zdjęcie, imię, nazwisko, zawód, wykształcenie, zainteresowania, wartości życiowe, światopogląd tj. dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO.

W serwisie Anthropos.pl są przechowywane również ustawienia konta. Podanie danych powyższych jest dobrowolne.

 

Podstawa i cel przetwarzania Danych

 • Dane osobowe Redaktorów i Autorów są przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nich obowiązków związanych z Umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie 6 ust. 1 lit. c), d).

Dane osobowe przetwarzane są też w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną (założenia konta, zapewnienia obsługi konta Redaktora i Autora i rozwiązywania ew. problemów technicznych, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, kontaktowania się z Redaktorem i Autorem, również w celu potwierdzenia prawdziwości otrzymanych danych oraz w innych).
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazanie spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 • Dane są otrzymywane od Redaktorów i Autorów serwisu podczas procesu zakładania konta oraz ich późniejszych modyfikacji, a także później – w związku z ich aktywnością w serwisie.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Redaktora i Autora oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Redaktor i Autor mają prawo do modyfikacji swoich danych w dowolnym momencie.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem serwisu Anthropos.pl

 

Czas przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe Redaktora i Autora są przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przekazywanie Danych

Dane osobowe Redaktorów i Autorów mogą być udostępniane serwisowi traditio.pl. i mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Redaktorowi i Autorowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo Danych

 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Operacje związane z wykonywaniem przez Użytkowników strony Anthropos.pl rejestracji, wprowadzania i modyfikacji danych konta i profilu są wykonywane z wykorzystaniem bezpiecznego szyfrowanego połączenia (certyfikat SSL).
 • Zmiany loginu konta Użytkownika może dokonać tylko Administrator strony Anthropos.pl, na wyraźną prośbę Użytkownika, po jego odpowiednim uwiarygodnieniu.

 

Informacja na temat plików „cookies”

Pozwolenie przeglądarce na korzystanie z plików cookies skojarzonych z adresem internetowym Strony jest niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Witryny Anthropos.pl wykorzystuje tak zwane ciasteczka sesyjne do zapamiętania specjalnego ciągu znaków przypisanego Użytkownikowi w momencie jego wejścia na stronę. Pliki te są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia pracy przeglądarki (jej zamknięcia, wyłączenia komputera, tabletu, itd.). W zależności od ustawień przeglądarki, wejście na stronę Gazety może oznaczać zapisanie na urządzeniu Użytkownika „cookies” firm trzecich (Facebook, Google). Zablokowanie ich przez przeglądarkę nie ma żadnego wpływu na prawidłowe działanie Strony.

 

Pozostałe postanowienia

 • Dane osobowe Redaktorów i Autorów strony Anthropos.pl mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób stronę Anthropos.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.