Technologie

Cytaty o technologii, które zapadną wam w pamięć

Tekst: Maciej Włodarczyk

W tym artykule postanowiłem się podzielić ciekawymi i zapadającymi w pamięć cytatami wielkich ludzi na temat szeroko pojętej technologii.

Cytaty nie zawsze takie mądre…

Generalnie nie jestem fanem autorytetów, staram się myśleć samodzielnie i nie kopiować na siłę żadnych wzorców. Mimo to przyznam, że czasami naprawdę warto zainspirować się czyjąś wartościową myślą.

Z cytatami jest niestety kilka problemów, które warto mieć na uwadze – po pierwsze – często są źle interpretowane:

Czasami zwykłym głupotom nadajemy niezwykłe znaczenie, chociaż ich autor miał na myśli zupełnie coś innego. Z drugiej strony, naprawdę wartościowe i ponadczasowe zdania są czasem niedoceniane, gdyż nie zrozumieliśmy ich, lub po prostu zostały zapomniane.

Kolejna sprawa to nadużywanie cytatów. To na pewno jedna z plag internetu. Na pewno każdy zna przykład uzależnionej od Facebooka gimnazjalistki, która wierzy, że jeśli doda znany cytat na „fejsa”, to będzie wyglądać na mądrzejszą.

Wiele firm, kancelarii adwokackich i innych organizacji również często używa znanych cytatów jako swoje motto lub część wizerunku. Swoją drogą to ciekawe zjawisko psychologiczne. Widocznie jest coś takiego w cytatach, co sprawia, że je cenimy i lubimy powtarzać.

Pamiętajmy, że cytaty same w sobie wcale nie muszą nieść żadnej wartości. Wiele zależy od kontekstu, w jakim zostały wypowiedziane oraz przede wszystkim od naszego zrozumienia i interpretacji.

Oczywiście nie wszystkie cytaty to jakieś mega głębokie myśli, których znaczenia musimy się domyślać. Czasami to po prostu zwyczajna wypowiedź, która totalnie trafiła w sedno.

A więc przechodzę od sedna – oto cytaty wraz z tłumaczeniem:

 

It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.

Stało się zatrważająco oczywiste, że nasza technologia przewyższyła nasze człowieczeństwo.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

Tylko dwie rzeczy są nieskończone, wszechświat i ludzka głupota, z tym, że nie jestem pewien co do tego pierwszego.

I fear the day technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots.

Boję się dnia, w którym technologia przewyższy nasze ludzkie interakcje. Świat będzie wtedy miał generację idiotów.

Albert Einstein

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nierozróżnialna od magii.

Before you become too entranced with gorgeous gadgets and mesmerizing video displays, let me remind you that information is not knowledge, knowledge is not wisdom, and wisdom is not foresight. Each grows out of the other, and we need them all.

Zanim staniesz się zbyt oczarowany ślicznymi gadżetami i hipnotyzującymi obrazami wideo, pozwól, że przypomnę Ci, że informacja to nie wiedza, wiedza to nie mądrość a mądrość to nie przewidywanie. Każda wyrasta z kolejnej a potrzebujemy ich wszystkich.

Arthur C. Clarke

The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane.

Dzisiejsi naukowcy myślą dogłębnie zamiast czysto i wyraźnie. Człowiek musi być rozumny aby myśleć czysto, ale może też myśleć głęboko i być całkiem szalony.

It will soon be possible to transmit wireless messages around the world so simply that any individual can carry and operate his own apparatus.

Wkrótce będzie możliwe bezprzewodowe wysyłanie informacji na cały świat, tak, że każdy człowiek będzie mógł  to robić przy pomocy małego urządzenia noszonego przy sobie.

(cytat pochodzi z dodatku do „New York Timesa”: Popular Mechanics z października 1909 roku !!!)

Nikola Tesla

I think computer viruses should count as life. I think it says something about human nature that the only form of life we have created so far is purely destructive. We’ve created life in our own image.

Uważam, że wirusy komputerowe powinny być liczone jako forma życia. Myślę, że to mówi coś o naszej ludzkiej naturze – jedyna forma życia, którą do tej pory stworzyliśmy jest czysto niszczycielska. Stworzyliśmy życie na nasz własny obraz.

Stephen Hawking

Getting information off the Internet is like taking a drink from a fire hydrant.

Pozyskiwanie informacji z internetu jest jak picie z hydrantu przeciwpożarowego.

Mitchell Kapor

It’s still magic even if you know how it’s done.

Magia nadal istnieje, nawet jeśli wiesz jak coś jest zrobione.

Terry Pratchett

Technology is the knack of so arranging the world that we do not experience it.

Technologia to sztuka takiego aranżowania świata, żebyśmy go nie doświadczali.

Rollo May

The best way to predict the future is to invent it.

Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej wynalezienie.

Alan Kay

If privacy had a gravestone it might read: ‚Don’t Worry. This Was for Your Own Good.

Jeśli prywatność miała by nagrobek, napis na nim mógłby brzmieć: Nie martw się. To było dla Twojego dobra.

John Twelve Hawks

We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works.

Utknęliśmy z technologią jeśli to, czego naprawdę chcemy to tylko rzeczy, które działają. 

Douglas Adams

Computers are useless. They can only give you answers.

Komputery są bezużyteczne. One mogą dać Ci tylko odpowiedzi.

Pablo Picasso

Technology is like fish. The longer it stays on the shelf, the less desirable it becomes.

Technologia jest jak ryba. Im dłużej leży na półce, tym mniejszy na nią popyt.

Andrew Heller

The production of too many useful things results in too many useless people.

Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy powoduje zbyt wielu bezużytecznych ludzi.

Karl Marx

Everybody gets so much information all day long that they lose their common sense.

Ludzie dostają przez cały dzień tak wiele informacji, że tracą swój zdrowy rozsądek.

Gertrude Stein

The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers.

Niebezpieczeństwo nie polega na tym, że komputery będą myśleć jak ludzie, ale na tym, że ludzie zaczną myśleć jak komputery.

Sydney J. Harris

Men have become the tools of their tools.

Człowiek stał się narzędziem swoich narzędzi.

Henry David Thoreau

 

Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards.

Postęp technologiczny jedynie dostarczył nam bardziej efektywne środki do uwsteczniania się.

Aldous Huxley

A good programmer is someone who always looks both ways before crossing a one-way street.

Dobry programista to taki, który zawsze widzi dwie drogi, zanim przejdzie przez jednokierunkową ulicę.

 Doug Linder

 

Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.

Prosty może być trudniejszy niż złożony: Musisz pracować ciężko aby wyrobić sobie czyste myślenie potrzebne do uzyskania prostoty. Jednak w ostatecznym rozrachunku jest to gra warta świeczki, ponieważ jeśli to osiągniesz, możesz przenosić góry.

Steve Jobs

 

The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not ‚Eureka!’ (I found it!) but ‚That’s funny ….

Najbardziej ekscytującym wyrażeniem, które można usłyszeć w nauce to nie Eureka ! (odkryłem to!), które zwiastuje nowe odkrycia, lecz „To zabawne…

Isaac Asimov

 

Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.

Stanisław Lem

 

Aerodynamically, the bumble bee shouldn’t be able to fly, but the bumble bee doesn’t know it so it goes on flying anyway.

Z aerodynamicznego punktu widzenia trzmiel nie powinien być zdolny do latania, jednak trzmiel o tym nie wie, więc lata pomimo wszystko.

Mary Kay Ash

 

Research is what I’m doing when I don’t know what I’m doing.

Badania naukowe robię dokładnie wtedy, kiedy nie mam pojęcia co robię.

Wernher von Braun

 

In the beginning there was nothing, which exploded.

Na początku było nic, które eksplodowało.

Terry Pratchett

 

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.

Maria Skłodowska Curie

 

Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Gdzieś, coś niesamowitego czeka abyśmy to odkryli.

Carl Sagan

5131-przekonwertowany